Dödsstöten för gäddfisket?

NEJ NEJ NEJ!!!! Med bestörthet får jag till mig att Vatten och Havsmyndigheten tillsammans med Länsstyrelsen lagt förslag i en remiss om nya både fredningstider och förbudszoner i hela egentliga Östersjön. Av förklarliga skäl skriver jag om mitt närområde men det betyder inte att jag bryr mig mindre om övrig yta i Östersjön, det som ligger mig närmast är Kalmarsund samt Blekinge eftersom jag bor i området. Länsstyrelsen och HaV anser i remissen bland annat att sportfiske och alla vi som håller på med ”handredskapsfiske” och använder så kallad catch and releasemetod är det som i huvudsak är orsaken till de svikande bestånden av framför allt gädda och abborre i dessa områden. Jag anser att man lutar sig mot ytterst vaga grunder när man lägger detta förslag.

Palle Sköldblom m.fl – Oskarshamn har i en överklagan till ovan nämnda myndigheter sakligt och tydligt bestridit det Länsstyrelsen och HaV anser i remissen och jag kan bara instämma i det Palle skriver, överklagan.

Fiskebloggen Gälgreppet har i flera tidigare blogginlägg belyst ”Hotet mot sportfisket del 1” i tre delar och ”Gäddfisket, snart ett minne blott i Karlskrona skärgård”. Där skriver jag framförallt om gäddbestånden i de lokaler jag fiskar i, där har gäddan kraftigt minskat senaste åren. Likt Palle kan jag inte förstå varför man från myndighetshåll inte har utrett den befintliga fredningstiden som sedan 1998 funnits i Kalmarsund. Det är inte nya fredningstider som är lösningen på problemet! Jag anser att man bara antagit att det är lösningen på problemet. I remissen kan man läsa att ”Fritidsfiskets uttag av gädda längs svenska kusten är många gånger större än yrkesfiskets. Uttaget av gädda i fritidsfisket är cirka 180 ton årligen i Egentliga Östersjön enligt nationella enkätundersökningar utförda av HaV och Statistikmyndigheten SCB. Det så kallade catch and release-fisket, där individer som fångas i fritidsfisket, främst med handredskap, är omfattande.” Men snälla nån, hur kan det vara möjligt att en myndighet tänker fatta beslut utifrån enstaka enkätstudier, ytterst vaga grunder! Hur har man fått fram siffran 180 ton? Hur mycket är yrkesfiskets upptag under samma period? Nä, det man bör inrikta sig på är reproduktionsstörningarna. Det finns mycket och bra kunskap samlad på bland annat landets universitet och högskolor där man noga dokumenterat exempelvis gäddans uppväxt och levnadsvillkor. I den information som framkommit framgår det hur viktiga de våtmarker och gäddfabriker som anlagts är. I de områden/ våtmarker som iordningställts kan man tydligt se att gäddan kraftigt ökat i antal, satsa pengar och resurser där! Gör lekområden optimala. Sedan många år har jordbruket dikat ut den kustnära marken i syfte att få mer odlingsmark, detta har inneburit att gäddans lekområde i princip försvunnit, hjälp till att återställa detta.

Förvisso nämner man Skarv, Storspigg och Säl som omkringliggande orsaker till sviktande fiskbestånd. Att man i studier kan se ökade populationer av framför allt gädda i områden som varit fredade. Om svaret på varför gädd och abborrebestånden sviktar i Östersjön ligger i fredningstiden så borde väl Kalmarsund ingå som ett betydande underlag i en sådan studie och inte områden som är vaga beskrivna och som jag tror inte har över 20 år som grund. Mig veterligen har denna fredningstid i Kalmarsund inte utretts eller dess inverkan på fiskbestånden, ej heller har den enkom bidragit till ett ökat bestånd av gädda. Då hade Kalmarsund haft ett enormt stort antal gäddor vid det här laget vilket inte är fallet! Nej, skärpning HaV och Länsstyrelsen som nu lägger dessa förödande förslag. Tyvärr lyfter HaV och Länsstyrelsen fram fritidsfiskare som huvudorsaken till ett sviktande fiskbestånd där man specifikt pekar på catch and releasemetoden på orsak. Jag tänker att intresseorganisationer borde vara intresserade av dessa frågor. Vidare så är det viktigt att väcka opinion, belysa det jag och många andra sportfiskare tycker är fel, många bäckar små….

Vidare så tycker jag det är rent skamligt att skylla nedgången på fiskbestånden i catch and releasemetoden. Det finns skrivna avhandlingar skrivit om just catch and release, har ovan nämnda remiss tagit hänsyn till dessa resultat? Nä, jag tror inte det utan istället grundar man sig på enkätstudier istället för vetenskapligt framtagen data. Se problemen i ett större perspektiv, Östersjön är ju som ett eget ekosystem, rubbas en del blir det som en dominoeffekt.

I remissens bilaga 3 skriver man om fritidsfiskets fångstuttag, ” Uppgifter om fritidsfisket har därför fått hämtas från HaV:s och SCB:s nationella enkätstudie kring fritidsfiskets omfattning och påverkan. I enkätstudien är ett enkätområde definierat för mellersta Östersjön och innefattar kuststräckan från 2/6 kommungränsen Östhammar/Tierp i norr till Torhamns udde i söder, vilket överensstämmer med de flesta i remissen föreslagna åtgärdernas område. Uppgifterna som presenteras avser ett årsmedelvärde för åren 2013–2019 om inget annat anges.” Det är inget litet område man säger sig ha koll på!

Jag kan säga så mycket om catch and release som metod, de fiskar som släpps tillbaka och som oftare och oftare fiskas med hullinglösa krokat har i alla tänkbara fall bättre chanser till över levnad än de gäddor som fångas i nät som vid det så kallade ”plaskfisket” som fortfarande tillåts ske i Blekinge skärgård. Bara för någon vecka sedan kom rapporter från Blekinge om att plaskfisket fortsätter, där lekfärdiga romstinna gäddor i alla tänkbara storlekar tas upp. Varför gäller inte regler om fönsteruttag dessa individer som ”fiskar” på detta vis. Det är en stor skam att det inte lagmässigt förbjuds. Havs och Vattenmyndigheten skriver att det endast är tillåtet att behålla tre gäddor per dygn och fiskare, dessa gäddor måste då vara mellan 40-75 cm långa. Dessa regler gäller i hela egentliga Östersjön vid fiske med handredskap, det vill säga sportfiske. Någon fångstbegränsning vad gäller gädda för yrkesfiskare finns vad jag förstår inte.

Jag menar att det inte går att peka ut en enskild sak som orsak till reproduktionsstörningarna i egentliga Östersjön, jag tror att det är som ett pussel, att det är många individuellt viktiga delar som tillsammans har skapat det vi nu ser.

Vidare skriver man i remissen att ” 2018 var andelen återutsatt gädda i Sverige som helhet 87 %. Kunskapen om vilka effekter återutsättningar har på kondition och återutsättningsdödlighet är begränsad och effekter på lång sikt saknas helt.

Jag blir ytterst förvånad om den siffran inte är betydligt högre nu. Alla individer av gäddor överlever inte även om man använt catch and release som metod. Jag anser att det måste vara stora lokala avvikelser i detta område (mellan Tierp och Torhams udde) man valt att ha som ett enkätområde vilket innebär att det är omöjligt att dra några som helst slutsatser av en sådan enkät, ja EN enkätstudie dessutom!

Att beskylla fritidsfiskare som värnar oerhört mycket om att det skall vara hållbara kraftiga fiskbestånd i den kustnära skärgården som orsaken till sviktande fiskbestånd är helt taget ur luften.

I och med detta blogginlägg vill jag göra min röst hörd, jag kan inte bara tiga still. För mig är det viktigt att man gör sin röst hörd och att:

  • Arbeta mot detta förslag som enligt mig helt saknar saknar grund.
  • Att istället Havs och Vattenmyndigheten tillsammans med Länsstyrelsen genast utreder huruvida den fredningstid som redan finns i Kalmarsund ordentligt undersöks i avseende vilken verkan det haft över tid på fiskbestånden innan vidare förbudstider och fredningsområden beslutas.
  • Att Havs och Vattenmyndigheten tillsammans med Länsstyrelsen undersöker orsak/samband mellan Säl, skarv, storspigg, miljö för ovan nämnda fiskbestånd har i Östersjön samt och inte minst ”plaskfiskets” betydelse för gäddbestånden i Blekinge skärgård.
  • Havs och Vattenmyndigheten tillsammans med Länsstyrelsen främjar nya lekområden och iordningställande av så kallade gäddfabriker vilket har visat sig vara en mycket god investering i att framtida gäddbestånd säkerställs.
  • Att Havs och Vattenmyndigheten genast utan dröjsmål drar tillbaka sitt remissförslag om nya förbudszoner och fredningstider i Östersjön och Kalmarsund.

Länkar

Remiss från Vatten och Havsmyndigheten

Bilaga 1 – Förslag på ändringar i befintliga fredningsområden

Bilaga 2 – Förslag på nya fredningsområden

Bilaga 3 – Konsekvensutredning

Ansvarig för remissen från HaV: martin.rydgren@havochvatten.se
Ansvarig för förslaget från länsstyrelsen: tobias.borger@lansstyrelsen.se

Tillsammans är vi starka!

Gälgreppet – Flugfiskebloggen med drag i

/Tight Lines

2 reaktion på “Dödsstöten för gäddfisket?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *