Dödsstöten för gäddfisket?

NEJ NEJ NEJ!!!! Med bestörthet får jag till mig att Vatten och Havsmyndigheten tillsammans med Länsstyrelsen lagt förslag i en remiss om nya både fredningstider och förbudszoner i hela egentliga Östersjön. Av förklarliga skäl skriver jag om mitt närområde men det betyder inte att jag bryr mig mindre om övrig yta i Östersjön, det som ligger mig närmast är Kalmarsund samt Blekinge eftersom jag bor i området. Länsstyrelsen och HaV anser i remissen bland annat att sportfiske och alla vi som håller på med ”handredskapsfiske” och använder så kallad catch and releasemetod är det som i huvudsak är orsaken till de svikande bestånden av framför allt gädda och abborre i dessa områden. Jag anser att man lutar sig mot ytterst vaga grunder när man lägger detta förslag.

Palle Sköldblom m.fl – Oskarshamn har i en överklagan till ovan nämnda myndigheter sakligt och tydligt bestridit det Länsstyrelsen och HaV anser i remissen och jag kan bara instämma i det Palle skriver, överklagan.

Fiskebloggen Gälgreppet har i flera tidigare blogginlägg belyst ”Hotet mot sportfisket del 1” i tre delar och ”Gäddfisket, snart ett minne blott i Karlskrona skärgård”. Där skriver jag framförallt om gäddbestånden i de lokaler jag fiskar i, där har gäddan kraftigt minskat senaste åren. Likt Palle kan jag inte förstå varför man från myndighetshåll inte har utrett den befintliga fredningstiden som sedan 1998 funnits i Kalmarsund. Det är inte nya fredningstider som är lösningen på problemet! Jag anser att man bara antagit att det är lösningen på problemet. I remissen kan man läsa att ”Fritidsfiskets uttag av gädda längs svenska kusten är många gånger större än yrkesfiskets. Uttaget av gädda i fritidsfisket är cirka 180 ton årligen i Egentliga Östersjön enligt nationella enkätundersökningar utförda av HaV och Statistikmyndigheten SCB. Det så kallade catch and release-fisket, där individer som fångas i fritidsfisket, främst med handredskap, är omfattande.” Men snälla nån, hur kan det vara möjligt att en myndighet tänker fatta beslut utifrån enstaka enkätstudier, ytterst vaga grunder! Hur har man fått fram siffran 180 ton? Hur mycket är yrkesfiskets upptag under samma period? Nä, det man bör inrikta sig på är reproduktionsstörningarna. Det finns mycket och bra kunskap samlad på bland annat landets universitet och högskolor där man noga dokumenterat exempelvis gäddans uppväxt och levnadsvillkor. I den information som framkommit framgår det hur viktiga de våtmarker och gäddfabriker som anlagts är. I de områden/ våtmarker som iordningställts kan man tydligt se att gäddan kraftigt ökat i antal, satsa pengar och resurser där! Gör lekområden optimala. Sedan många år har jordbruket dikat ut den kustnära marken i syfte att få mer odlingsmark, detta har inneburit att gäddans lekområde i princip försvunnit, hjälp till att återställa detta.

Förvisso nämner man Skarv, Storspigg och Säl som omkringliggande orsaker till sviktande fiskbestånd. Att man i studier kan se ökade populationer av framför allt gädda i områden som varit fredade. Om svaret på varför gädd och abborrebestånden sviktar i Östersjön ligger i fredningstiden så borde väl Kalmarsund ingå som ett betydande underlag i en sådan studie och inte områden som är vaga beskrivna och som jag tror inte har över 20 år som grund. Mig veterligen har denna fredningstid i Kalmarsund inte utretts eller dess inverkan på fiskbestånden, ej heller har den enkom bidragit till ett ökat bestånd av gädda. Då hade Kalmarsund haft ett enormt stort antal gäddor vid det här laget vilket inte är fallet! Nej, skärpning HaV och Länsstyrelsen som nu lägger dessa förödande förslag. Tyvärr lyfter HaV och Länsstyrelsen fram fritidsfiskare som huvudorsaken till ett sviktande fiskbestånd där man specifikt pekar på catch and releasemetoden på orsak. Jag tänker att intresseorganisationer borde vara intresserade av dessa frågor. Vidare så är det viktigt att väcka opinion, belysa det jag och många andra sportfiskare tycker är fel, många bäckar små….

Vidare så tycker jag det är rent skamligt att skylla nedgången på fiskbestånden i catch and releasemetoden. Det finns skrivna avhandlingar skrivit om just catch and release, har ovan nämnda remiss tagit hänsyn till dessa resultat? Nä, jag tror inte det utan istället grundar man sig på enkätstudier istället för vetenskapligt framtagen data. Se problemen i ett större perspektiv, Östersjön är ju som ett eget ekosystem, rubbas en del blir det som en dominoeffekt.

I remissens bilaga 3 skriver man om fritidsfiskets fångstuttag, ” Uppgifter om fritidsfisket har därför fått hämtas från HaV:s och SCB:s nationella enkätstudie kring fritidsfiskets omfattning och påverkan. I enkätstudien är ett enkätområde definierat för mellersta Östersjön och innefattar kuststräckan från 2/6 kommungränsen Östhammar/Tierp i norr till Torhamns udde i söder, vilket överensstämmer med de flesta i remissen föreslagna åtgärdernas område. Uppgifterna som presenteras avser ett årsmedelvärde för åren 2013–2019 om inget annat anges.” Det är inget litet område man säger sig ha koll på!

Jag kan säga så mycket om catch and release som metod, de fiskar som släpps tillbaka och som oftare och oftare fiskas med hullinglösa krokat har i alla tänkbara fall bättre chanser till över levnad än de gäddor som fångas i nät som vid det så kallade ”plaskfisket” som fortfarande tillåts ske i Blekinge skärgård. Bara för någon vecka sedan kom rapporter från Blekinge om att plaskfisket fortsätter, där lekfärdiga romstinna gäddor i alla tänkbara storlekar tas upp. Varför gäller inte regler om fönsteruttag dessa individer som ”fiskar” på detta vis. Det är en stor skam att det inte lagmässigt förbjuds. Havs och Vattenmyndigheten skriver att det endast är tillåtet att behålla tre gäddor per dygn och fiskare, dessa gäddor måste då vara mellan 40-75 cm långa. Dessa regler gäller i hela egentliga Östersjön vid fiske med handredskap, det vill säga sportfiske. Någon fångstbegränsning vad gäller gädda för yrkesfiskare finns vad jag förstår inte.

Jag menar att det inte går att peka ut en enskild sak som orsak till reproduktionsstörningarna i egentliga Östersjön, jag tror att det är som ett pussel, att det är många individuellt viktiga delar som tillsammans har skapat det vi nu ser.

Vidare skriver man i remissen att ” 2018 var andelen återutsatt gädda i Sverige som helhet 87 %. Kunskapen om vilka effekter återutsättningar har på kondition och återutsättningsdödlighet är begränsad och effekter på lång sikt saknas helt.

Jag blir ytterst förvånad om den siffran inte är betydligt högre nu. Alla individer av gäddor överlever inte även om man använt catch and release som metod. Jag anser att det måste vara stora lokala avvikelser i detta område (mellan Tierp och Torhams udde) man valt att ha som ett enkätområde vilket innebär att det är omöjligt att dra några som helst slutsatser av en sådan enkät, ja EN enkätstudie dessutom!

Att beskylla fritidsfiskare som värnar oerhört mycket om att det skall vara hållbara kraftiga fiskbestånd i den kustnära skärgården som orsaken till sviktande fiskbestånd är helt taget ur luften.

I och med detta blogginlägg vill jag göra min röst hörd, jag kan inte bara tiga still. För mig är det viktigt att man gör sin röst hörd och att:

  • Arbeta mot detta förslag som enligt mig helt saknar saknar grund.
  • Att istället Havs och Vattenmyndigheten tillsammans med Länsstyrelsen genast utreder huruvida den fredningstid som redan finns i Kalmarsund ordentligt undersöks i avseende vilken verkan det haft över tid på fiskbestånden innan vidare förbudstider och fredningsområden beslutas.
  • Att Havs och Vattenmyndigheten tillsammans med Länsstyrelsen undersöker orsak/samband mellan Säl, skarv, storspigg, miljö för ovan nämnda fiskbestånd har i Östersjön samt och inte minst ”plaskfiskets” betydelse för gäddbestånden i Blekinge skärgård.
  • Havs och Vattenmyndigheten tillsammans med Länsstyrelsen främjar nya lekområden och iordningställande av så kallade gäddfabriker vilket har visat sig vara en mycket god investering i att framtida gäddbestånd säkerställs.
  • Att Havs och Vattenmyndigheten genast utan dröjsmål drar tillbaka sitt remissförslag om nya förbudszoner och fredningstider i Östersjön och Kalmarsund.

Länkar

Remiss från Vatten och Havsmyndigheten

Bilaga 1 – Förslag på ändringar i befintliga fredningsområden

Bilaga 2 – Förslag på nya fredningsområden

Bilaga 3 – Konsekvensutredning

Ansvarig för remissen från HaV: martin.rydgren@havochvatten.se
Ansvarig för förslaget från länsstyrelsen: tobias.borger@lansstyrelsen.se

Tillsammans är vi starka!

Gälgreppet – Flugfiskebloggen med drag i

/Tight Lines

Regnbågsfiske Norrefors – tidigt vårfiske

Det är Lördag, några dagar in på det nya året 2021 och Camp Mayfly i Norrefors har ”öppen dag” det vill säga möjligheten finns att lösa dagskort och fiska med förbehållet att det är catch and release som gäller. Vi passar på att pröva lyckan i strömmen och dammarna som tillhör fiskecampen.

Det har varit en rejäl köldperiod några dagar nu, dagarna innan detta har några fiskare haft ett fantastiskt bra fiske enligt rapporter som gått att läsa på bland annat Facebook. Så fiskesuget är minst sagt stort. I dag är jag här tillsammans med en av mina vapendragare i fiske Andreas, vi anländer runt 10 tiden. Det är även ett annat fiskegäng här. Andreas och jag har bittert erfarit hur nyckfullt regnbågsfisket kan vara speciellt i samband med hastiga väderomslag. Som sportfiskare ska man väl aldrig skylla på väder eller nåt annat när fisket är trögt men det är lätt göra det ibland. I dag är det jättehögt vattenflöde dessutom….

Det är Mieån som ringlar sig vackert genom fiskecampen. Nu vet jag att det finns en och annan som drar på smilbanden och anser att det höga vattenflödet inte bör vara nåt problem utan det gäller att anpassa sig till förutsättningarna. Visst går det att fånga regnbåge här även vid höga vattenflöde det vet jag sedan tidigare turer hit. Som jag ser det är det ändå en försvårande omständighet. Det är nu kanske än viktigare att kunna ”läsa vattnet”. Jag tänker skriva ett blogginlägg om just detta lite längre fram. Nä, jag ska inte på något vis påstå att jag är någon expert i ämnet men jag ska i alla fall försöka förmedla mina tankar och funderingar kring detta i ett kommande inlägg.

Jag börjar dagen med en fluga som har funkat alldeles förträffligt i flera regnbågsvatten. Zombie Fly, en streamerfluga som har många regnbågar på sitt samvete. Denna fluga kom till inför en fiskeresa till Strömhult för några år sedan då vi var där med fiskegänget. Fille, min ena son beskrev hur han ville att flugan skulle se ut och ”beställde” några sådana av mig, då också med rasselkammare. Det tog inte många kast innan flugan levererade och sedermera blev ett måste i våra flugaskar. Flugan har vit maraboustjärt med lite crystal flash inbundet, rött uvlim som huggpunkt baktill, dubbad kropp i cerise färg, undervinge ripple ice fiber i färgen pearl green, övervinge ice wing fiber blue pearl, längst fram röd ”uv”tråd straxt bakom förtyngningen. Regnbågens favorit!

Och mycket riktigt tar det inte många kast förrän Zombie Fly lever upp till sitt ryckte. Bakom en sten kommer hugget kraftfullt! Tunga knyckar i spöet vittnar om en bättre fisk, Andreas skyndar till, några snabba foton och sedan simmar fisken piggt tillbaka, Härligt! Årets första spöböj. En riktigt fin regnbåge!

Alltid skönt att ha landat första fisken, man fiskar liksom lite mer avslappnat efter det, men det handlar egentligen om att njuta av dagen, njuta av fisket, njuta av stunden och att dela fiskeminnen med fiskekompisar, i alla fall är det så för mig.

Vi fiskar vidare och det blir lite som meditation, plötsligt tänker jag tillbaka på förra årets tidiga vårfiske här i Norrefors, då med min andra vapendragare i fisket, Magnus, vi hade också minst lika högt vattenflöde då som nu i ån. Då fick jag inget i ån men Magnus lyckades lura upp några fina bågar i den strida strömmen. Kvalitén på fisken kan man då inte klaga på.

Vi delar på oss och Andreas fiskar i en passage mellan en ö och ”fastlandet”:) När vi möts igen har han landat en fin båge han med.

Uppåt dagen är det som det brukar, lite trögt. När jag pratade med några av de andra som fiskar här idag säger de att det var bra drag på morgonen och att det blivit trögare allt efter som dagen gått. Ja så är det ibland. Jag byter strategi och fiskar istället nu i dammarna, den ena dammen har ett tunt islager från den gångna nattens kalla timmar, i den andra dammen har Tommy satt ut luftpumpar så där är helt isfritt.

Nu är det dags för Boobyflugan att göra entré, boobyfisket är något som jag verkligen fastnade för under förra året, och speciellt en färgkombination visade sig vara extra framgångsrik, en rödvit.

Jag använder en F/s3 lina, kasta ut, låt sjunka, ta hem flugan lite oregelbundet, hugget kommer ofta hårt och brutalt. Jag har läst om ”karatehugget” och det är nog det som händer, för precis när Andreas ska gå förbi mig och fiska en bit bort kommer hugget, stenhårt! Fisken känner momentant att den är krokad blir ursinnig, rusar hit och dit. Jag tror jag tappat den när den simmar rakt emot mig, jag hinner inte dra in lina utan får slaklina men när väl linan späns upp igen så känner jag att den är kvar, en riktigt fin båga har fallit för min rödvita boobyfluga. Huvaligen!!

Jag tackar fisken för god kamp och säger på återseende, vilken härlig fiskedag vi haft här i Norrefors, en av Camp Mayflys fiskecamper. Dags att åka hem för den här gången.

Inom kort kommer en film på Youtubekanalen Every Fish Counts om fiskedagen i Norrefors.

Gälgreppet – Flugfiskebloggen med drag i

/Tight Lines

Gälgreppet – årskrönika 2020

Corona, Corona, förbannade Corona, vad jag är trött på detta virus. Det är ju helt omöjligt att skriva en årskrönika 2020 utan att nämna Corona och Covid-19. Fisket har varit oändligt skönt att ägna sig åt mellan arbetspassen på ambulansen, ja vad ska man säga? Coronaviruset har starkt präglat detta året på alla tänkbara sätt. I skrivande stund har Sverige passerat 8000 döda med Covid- 19, fruktansvärda siffror! Måtte det snart vara över och aldrig mer komma tillbaka!

Kämpa på alla kollegor runt om i Sverige!
Bild från Facebook

Fiskeåret 2020 har däremot varit stundtals fantastiskt, en riktig batteriladdare för mig. Att kunna komma ifrån, fiska själv, med en kompis eller fiska några stycken med ansvar, sammantaget har det varit något som gjort att jag orkat kämpa vidare. Året började på bästa tänkbara sätt när jag precis innan nyår förra årsskiftet fick möjligheten att blogga via JanO och hans digitala plattform +Fisheco. Jag är så glad och stolt för detta!

Fiskeåret 2020 har av någon underlig anledning präglats av den underbara sportfisken regnbåge, jag har aldrig något tidigare år fiskat så mycket regnbåge. Kul, riktigt kul! Och vad jag har lärt mig mycket om hur jag ska göra för att lura denna prickiga varelse till att hugga. Regnbågsfisket har både utvecklat mitt flugfiske och min flugbindning. I början av året var jag och Magnus i Norrefors, en av Camp Mayflays fiskecamper och jag blev med Booby. Ja, eller hur man nu ska uttrycka det. Jag har fångat otroligt många regnbågar på mina Boobyflugor detta år. En helt ny flugfiskedörr har öppnats för mig.

Vilken kvalitét Tommy och Camp Mayfly har på sina regnbågar! Det är en sann njutning att drilla en sådan fisk, som en annan fiskepolare uttryckte – ”det är skillnad när motorn är hel”. Norrefors ja, ska återkomma dit senare i inlägget.

Lite senare fram på vårkanten fick jag möjligheten att göra fiskereportage tillsammans med min andra vapendragare detta fiskeår, Andreas. Vi hade ett helt magiskt fiske i en liten idyllisk sjö alldeles utanför Kosta, Vitgöl som den heter bjöd minsann upp till dans. Regnbågarna var som galna, det var precis så där som man drömmer om att det ska vara när man fiskar.

Några veckor senare, nytt reportage i Kosta, denna gång Djupgöl. Det är Tommy på Camp MayFly som levererar fisken till Kostaområdet och det märks. Fisken är riktigt huggvillig, hela fina fenor, en fröjd för en flugfiskare. Oförglömliga fiskar förevigas tack vare Andreas genuina fotointresse.

Jag har mycket att tacka Andreas för detta fiskeår, vi har kommit att bli ett riktigt vasst team. Vi har pratat under flera år om att göra något gemensamt, han har ju sin blogg och jag har min. Han har dessutom sedan ett par år fått möjligheten att få skriva artiklar för tidningen Flugfiske i Norden. Jag är sjukt stolt över att ha honom som vän och fiskepolare. Vi sporrar varandra i både skrivandet och i fisket. Plötsligt händer det som man säger. I våras startade vi youtubekanalen Every Fish Counts där vi fokuserar på flugfiske och flugbindning i filmformat. Kolla gärna in den kanalen!

Framåt vårkanten blev det mer regnbågsfiske i Norrefors med fiskegänget.

Några rundor till vackra Alsterån blev det, tyvärr allt för få detta året, skärpning på det!

I Maj månad hände nåt alldeles extra, Andreas hade haft kontakt med Tommy på Camp Mayfly och jag fick nu möjligheten att följa med på nytt fiskereportage, denna gång om torrflugefiske i Danica/Vulgata tider, självklart hakade jag på dit. Vi lyckades perfekt pricka kläckningen av Danica och Vulgata i Norrefors. En av årets absoluta höjdpunkter! Målet vara alltså att fånga regnbågen på torrfluga, och vilket torrflugefiske vi hade sedan. Helt magiskt!!

Och det går ju bara inte annat än ta med Andreas magnifika öring som högg denna magiska eftermiddag, en riktig drömfisk!

Maj månad, ja det var då jag blev besatt, besatt av att försöka fånga en av Mörrumsåns giganter till fiskar. Min gode vän Magnus som bor i Mörrum har fiskat i ån i hela sitt liv och fångat otaliga mörrumsfiskar blev min vapendragare och ”guide” vid Mörrumsån denna sommar. Jag har honom att tacka så mycket när det gäller mitt flugfiske, både när det kommer till regnbågsfisket men kanske framför allt tvåhandsfisket i klassiska Mörrumsån. Under den gångna säsongen har jag haft några dragningar i linan, ingen fisk ordentligt på men bara det att jag känt hugget vittnar ju om att jag gör rätt. Magnus har både fångat blanklax och öringar under året, så skönt att ha honom att luta sig mot när det kommer till Mörrumsfisket.

Sommaren kom och när årets fiskeresa tänkt att bli till Slovenien blev inställd på grund av ”ni vet vad” (Coronaviruset), åkte istället frugan, Loffe (hunden) och jag till Vemdalen för några dagars fiske och vandring. Så mysigt!

På Gälgreppets youtubekanal ”Gälgreppet fiskeblogg” finns en film om denna resa till Vemdalen.

Gäddorna var också på hugget denna sommar, Andreas och jag hade en fantastisk dag framåt sensommaren.

Innan hösten tar sitt grepp om naturen gör Magnus och jag ett ordentligt försök till att fånga en Mörrumsfisk, vi har några drag i fluglinan men nä, det är sannerligen inte bara att ”åka och hämta dom”.

Hösten kom och regnbågsfisket tar fart igen, vår lokala sportfiskeklubb Torsåsbygdens sportfiskeklubb hade en mycket trevlig klubbfiskedag vid Hulsby fiskecamp. Andreas lille grabb Sam fick sin första båge denna dag och glädjen gick inte att ta miste på, Sam sprang ett ”frivarv” med händerna rakt upp likt Zlatan när han gjort mål.

Sam tyckte synd om fisken så det blev catch and release.

Bågarna högg som galna denna dag, bland annat på balsagetingar, riktigt kul!

I slutet av Oktober hölls Bergkvara Gäddfestival för 5:e året, jag bytte lagkamrater detta år och fiskade nu med Andreas och hans kusin Tommy. Efter en trög start hittade vi riktigt bra med fisk. Vi fick totalt ihop 436 cm på våra 5 längsta gäddor, tyvärr räckte det bara till en 2:a plats i Big Five, riktigt bra ändå tycker jag. Andreas försvarade sin titel i flugfiskeklassen med en fin gädda på 90 cm prick, stort grattis till det! Stort grattis också till Team FishyFish som vann Big Five med några centimeters marginal.

Min längsta gädda för dagen på 95 cm visade sig vara tävlingens längsta gädda och jag vann första pris med den firren.

Senhösten och vintermånaderna har bjudit på havsöringsfiske, gäddfiske och förstås ännu mer regnbågsfiske. Jag prövade åter igen lyckan på Öland tillsammans med den utmärkta fiskeguiden William Kernchen som driver Sea Trout Adventures där han guidar havsöringsfiskare över hela södra Öland. Andreas och jag fiskade med honom i våras, tydligen hela vårens enda bomrunda, typiskt! Det känns som det gott troll i havsöringsfisket för både min och Andreas del. 2021 får det bli ändring på det!

Under 2020 har jag krokat av drygt 100 regnbågar, några har förstås fått följa med hem till frysen. Under hösten/vintern har både Flugströmmen i Harasjömåla och Strömhult fått släppa ifrån sig några fiskar, Strömhult har bland annat bjudit på ett PB för mig när det gäller regnbåge, PB är ju alltid kul!

Fille med en fin Strömhultsbåge
5,5 kg, nytt PB

2020 som fiskeår, ja sammantaget väldigt bra! Jag känner mig också mer säker på att göra blogginlägg, jag liksom gör min grej, skriver på mitt vis, försöker vara innovativ. Det jag saknar i flugfiskeväg/utrustning försöker jag tillverka själv, lite som ”uppfinnarjocke”, vilket har varit mycket uppskattat. För mig är det självklart att sprida mina ”uppfinningar” på bloggen så att fler kan ha glädje av dem. Att det är uppskattat märker jag på alla de positiva kommentarerna jag får och att fler och fler ställer frågor till mig om och omkring mitt fiske. Fiskebloggen Gälgreppet ger mig så mycket till baka!

Några vändor till Karlskrona skärgård har det också blivit denna höst, Blekingegäddorna har minsann varit på hugget.

Magnus med en fin 90 fisk från en av våra drabbningar i Blekinge.

Tankar och visioner om 2021 då, jag tänker att jag ska fiska ett mer riktat fiske när det kommer till att fiska efter en specifik art. Jag kommer också att försöka utveckla mitt flugbindande, fiska mer torrfluga och självklart göra allt för att ta nya PBn. Mycket annat är också på G. När jag startade bloggen för några år sedan var den väldigt fokuserad på gäddfisket (därav namnet Gälgreppet) men mitt fiske och framförallt flugfiske har kommit att handla om fiske efter så många fler arter än bara gäddan vilket är enormt utmanande. Gäddfisket är ändå något jag ständigt återvänder till så fort jag får tillfälle och som jag aldrig tröttnar på.

Jag har stora förhoppningar om att 2021 blir ett fantastiskt år på alla sätt! Det viktigaste är ändå att ta vara på möjligheterna, njuta av nuet, ha kul, ja helt enkelt bara få göra det man tycker är det bästa i livet, fiska!

Det är en ynnest att ha Magnus och Andreas som både vänner och fiskepolare, det är främst dessa två jag har fiskat tillsammans med under 2020. Jag vill nu passa på att tacka dom båda för ett fantastiskt fiskeår med massor av skratt, fina bilder och oförglömliga upplevelser vid fiskevatten runt om i södra Sverige. Jag uppskattar detta enormt mycket! Vi sporrar varandra både vid bindstäden och vid fiskevattnen. Jag lär mig samtidigt massor av dessa två fiskevirtuoser.

Jag vill också passa på att skicka ett stort tack till JanO och +Fisheco, ett stort tack till Tommy Svensson på Camp MayFly, stort tack till Johan och Eva-Lena Philip på Vidinge Gård och Strömfiske Alsterån, stort tack till Ken och Sameo, stort tack också till Sporfiskemässan. Och självklart ett jättestort TACK till alla er som läser bloggen Gälgreppet, jag har under 2020 haft drygt 22.000 visningar, med råge det år som flest läst mina blogginlägg. Det mest lästa inlägget var Plaskfisket efter gädda i Karlskrona skärgård fortsätter…., att det så kallade plaskfisket i Karlskrona skärgård engagerar är det ingen tvivel om.

Allra mest vill jag ändå tacka min underbara hustru Petra som står ut med, gläds och stöttar mig i mitt fiske och bloggande.

Gillar du Gälgreppet, prenumerera på bloggen!

Gälgreppet – Flugfiskebloggen med drag i

/Tight Lines

Gäddflugfiske – kanske årets sista fisketur 2020

Det känns som en evighet sedan solen lyste, i dag sprack himmelen upp och solen värmde med sina strålar. Jag kände att jag bara måste ut med gäddflugfiskespöet. I almanackan står det 16:e December och kanske blir detta årets sista fisketur men man vet ju aldrig. Jag har bundit en ny gäddfluga som jag krönte mycket framgång med vid den senaste turen i Karlskrona skärgård, då jag och min fiskepolare Magnus var ute en sväng. Då stod gäddorna bokstavligen parkerade nästan uppe på land, flera av dom högg i knädjupt vatten. I dag är jag själv ute i ”hemliga gäddviken”, jag tänkte se om gäddorna i Kalmarsund gillar samma fluga som Blekingegäddorna.

Förväntansfull styr jag mot första fiskeplatsen, det tar inte många kast förrän en mindre gädda fattat tycke för min nya kreation. Men bättre att få en liten gädda än ingen alls tänker jag och gläder mig samtidigt åt att det finns föryngring i området. Det var ingen tveksamhet när den högg!!


Försiktigt lossar jag kroken och gäddan får snabbt återgå till friheten. Finns det en brukar det finnas fler! Efter bara några kast står mitt spö i härlig böj igen, dom attackerar flugan stenhårt denna dag, och vilket väder sedan, strålande sol och 8 plusgrader i luften och det känns som en vårdag.

Flugan som var så estetiskt tilltalande när jag bundit den får ett helt annat utseende efter att den varit i gäddkäften.

Bara att fixa till den lite och ut med den igen, plötsligt hör jag ett muller i horisonten och jag hinner precis upp med mobilen för ett foto och en filmsnutt, 4 stycken plan av typen Herkules gör sin årliga julflygning och nästan rakt över mig, mäktigt!

När jag njutit av överflygningen återgår jag till fisket, och från ingenstans kommer en gädda och hugger på nytt, så härligt! Det blir allt till att binda upp några sådana här flugor.

Efter några få timmars gäddflugfiske och många huggvilliga gäddor är det dags att bege sig tillbaka mot bryggan. Att fiske är som meditation, ja frågar ni mig så stämmer det till 100%.

Gälgreppet – Flugfiskebloggen med drag i

/Tight Lines

Havsöringsfiske, den kalla årstiden – Öland

Det är i början av December 2020 och jag är på väg till Öland med flugspöet, en ivrig känsla infinner sig i maggropen, på väg till ett havsöringsparadis. Konstigt, trots att jag har nära till Öland fiskar jag inte där speciellt ofta, det handlar nog om att jag inte vill åka dit och fiska ”i blindo”. Vad är bättre då än att möta upp med ett fullblodsproffs, en fiskeguide i havsöringsfiske.

Arkivbild

Öland denna vackra ö som har en rikedom vad gäller både djurliv och växtliv. Karl Von Linné dokumenterade bland annat orkidéerna på ön vilka växer talrika under försommaren.

Arkivbild

Jag är inte på väg till Öland för att titta på blommor utan att försöka fånga en av de havsöringar som finns i de så fina havsöringslokalerna runt ön. Jag har åter igen beststämt möte med William Kernchen som driver Sea Trout Advetures, hans guidefirma guidar havsöringsfiskare över hela södra Öland. Det har han gjort i många år nu och han känner sin ö väl. William vet beroende på vindriktning, vattenstånd m.m. vart det just för stunden är bäst att söka efter havsöringen. Han berättar att på vårens och försommarens fiske hade han bara en bomrunda, gissa vem som var med på den bomrundan….

Arkivbild

Vi börjar dagen vid en plats som har alla de perfekta förutsättningarna man kan önska. Det är en blandad botten bestående av sand, tång, och stenar i en lagom blandning och alldeles intill en djupkant dessutom, dessa havsöringslokaler är erkänt bra enligt William.

På andra sidan skymtas fastlandet, havet känns så oändligt stort. Jag tänker att det är som att leta efter en nål i en höstack men William har en annan uppfattning. Har menar att ”för den mindre erfarne” handlar det ofta om okunskap när det kommer till havsöringsfiske. Jag frågar om vad han anser vara fördelarna med att fiska med en guide. En guide har kännedom om platser som funkar beroende på väder och vindriktning. Inte att förglömma flugvalet, en guide vet vilka flugor som funkar och när på säsongen dessa ska användas. Hur dom ska fiskas, vilka linor man bör använda. Guiden har också ofta koll på hur andra har fiskat i området sett över säsongen. Dessa parametrar är sammantaget viktiga tänker jag, det kan vara det som avgör om jag ska lyckas eller rättare sagt optimera mina chanser för att lyckas fånga en av dessa silvertorpeder. Det känns så rätt att vara här tillsammans med William. Nu infinner sig den där goa fiskekänslan.

Plötsligt ropar William, en följare!! Jag såg att den vände alldeles framför mig. Jag spetsar till mina sinnen, fiskar mer koncentrerat, finns det en finns det säkert fler. Det är inte ovanligt att dom simmar i större eller mindre grupper så här års får jag till mig. Här är fantastiskt fint, William berättar om tidigare fångster just här. På avstånd ser vi sälar ute i sundet, dom är nyfikna på oss det märks. Ibland är det precis som att sälen skrämmer in fisken säger William, han har haft fantastiskt fiske med säl utanför sig vid tidigare fisketurer.

Den leopardspräckliga botten avslöjar vad havsöringen föredrar bäst. Vad gäller flugval så här den kalla årstiden handlar det mycket om ”märlor”, imitationer av tångräka eller andra små fisk/räkimitationer. När huggen uteblir är det oundvikligt att byta fluga ofta, kanske för ofta.

Jag prövar en fluga med rosa inslag vilket jag förstått funkat väldigt bra under den kalla årstiden. Vilken arbetsplats han har William, och absolut Coronasäkert, pandemin har ökat antalet människor som vistas ute i naturen och inte minst vad gäller fisket. Vad kan vara bättre än att samtidigt få frisk luft och bra träning. Ja, att vadfiska bland hala stenar och storsten är i alla fall för mig som att gå på gym, man rör sig hela tiden, för som William säger, det gäller att täcka yta och inte bli stillastående och statisk i sitt fiske.

Arkivbild

Vi byter plats och fiskar vidare, fantastiskt trevligt detta. Jag passar på att njuta ordentligt av denna fiskedag. Jag kan skarpt rekommendera Sea Trout Adventures, det märks att William har koll på läget. Sen vet man ju hur det kan vara med fiske, det är sannerligen inte bara att åka och hämta dom även om William menar att han har betydligt fler rundor med fisk än utan. Ja, det är till och med så att det är ganska ovanligt att han har bomrundor.

Arkivbild

Så här års är dagarna korta, det mörknar tidig och nej, jag ska inte skylla ifrån mig men när sälarna kommer så nära att jag skulle kunna landa min fluga på dom så känns fisket inte längre lika hett, vi bryter för dagen. Jag får hoppas på nästa havsöringstur, jag har i alla fall optimerat mina chanser denna dag tillsammans med William Kernchen på Sea Trout Advetures och hans utmärkta guidning.

Jag tänker tillbaka på min hittills enda havsöring jag fångat ute i havet, en bonusfisk fångad på en gäddfluga men snart är jag tillbaka vid havsöringens favoritställe på vackra Öland och då…….

C7E248823F81D8851F136E8621B06DBB

Gälgreppet – Flugfiskebloggen med drag i

/Tight Lines

Flugströmmen – Harasjömåla

Det är sen höst och nu står vi här invid den lilla konstgjorda ån. Vi har bestämt att fiska i Flugströmmen i Harasjömåla ännu en gång, jag och min vän och fiskepolare Magnus. Flugströmmen har nyligen bytt ägare. På sedvanligt vis har fisketuren flitigt planerats vid bindstäden, det har skickats bilder på nya och gamla så kallade (regnbågs)dräpare. I tanken har jag drillat fisk åtskilliga gånger när mina regnbågsflugor tagit form. Jag har en favoritfluga som givit inte bara mig många fångster utan även min son Filip som varit med på andra regnbågsturer. För dagen rekommenderar Magnus flyt/S3 när det gäller linval och min erfarenhet säger mig att det är dumt att inte följa hans råd.

Även om jag vill så mycket så jag nästan spricker är det oundvikligt att bli påmind om att vi är mitt uppe i en pandemi. Det är må jag säga en sann tröst att jag har sportfiske som hobby, det är lätt att hålla avstånd till andra fiskare invid den lilla ån som ovetande om vad som händer i världen stilla rinner nedströms. Det tar inte många kast innan jag ser en båge komma underifrån och glupskt sluka min blå/vita streamer. Första fisken är alltid gutt att ta tidigt, på nåt sätt får självförtroendet sig en rejäl boost fast jag ändå tycker att jag har rätt bra koll på vad jag sysslar med när det kommer till regnbågsfiske men fiske är ju alltid fiske…….

En fin båge som svalt ner streamern, den får allt följa med hem.

Jag vandrar vidare uppströms och stöter snart på Magnus som även han fått en fin båge. Nästa stopp en liten ström som bildas när polerna skiftar, några rollkast låta flugan sjunka, sedan några snabba drag i linan så flugan börjar fiska som den ska, plötsligt blänker det till och det tar tvärstopp.

Det ser ut att bli en fin dag vid flugströmmen tänker jag och drillar den snabbt, känner att jag blir lite kaxig och återutsätter den. Jag får snart en till tänker jag. En förflyttning och några kast senare fick jag en till, några kraftiga knyckar i spöet och vips så slet den av tafsen.

Jag letar upp Magnus som är en bit nedströms och i sedvanlig maner står med böjt spö.

Härligt! Jag blir ”håvman” och vi njuter av den fina bågen.

Den får simma tillbaka till strömkanten den stod i och det är dags för lite käk, vi växlar några ord med andra fiskare. Många säger att det är trögt denna dag.

Under eftermiddagen har jag inte så mycket som ett pet på mina flugor, tusan också. Detta tycker jag inte är så ovanligt när jag fiskar regnbåge. Då tänker jag att det oftast är bättre fiske på morgonen än under eftermiddagen. Mina tankar går till Strömhult som vi besökte tidigare i höst. Då var min son Filip med. Han hade beställt några blå/vita streamers med rasselkammare inför denna resan och jag tror att han fick fisk i första kastet, precis som förra året.

Vi fånga fisk och njuter, sen händer det nästan märkliga. Förra året vi var här lyckades jag fånga en riktigt fin båge vilket visade sig vara PB för mig på båge 5,2 kg och samtidigt drillade Filip en kanonfin båge.

Och flugan den högg på, ja titta själva.

Nu står jag nästan på samma sten, nästan en identisk fluga och jag rollar ut flugan, när jag strippar hem nymfen fort hinner jag se att det är en fisk som blixtsnabbt simmar ifatt min nymf. Tunga knyckar i spöet vittnar om att fisken är grov. Efter en stund håvar Filip den skickligt och den är ju magnifik och i ypperlig kondition.

Jodå, nytt PB, 5,5 kg.

Filip fortsätter att fånga fisk, han är en riktig fena på flugfiske må jag säga.

Magnus fångar en fin båge till i flugströmmen, efter det prövar vi lyckan i en liten sjö alldeles intill som ingår i fiskekortet. Nu är det dags att prova mina kära Boobyflugor som jag haft så bra utdelning på tidigare i år. Efter ett tiotal kast känner jag den karaktäristiska dragningen i linan. Det sprätter i spötoppen och jag håvar snart en liten fin båge.

Glada och nöjda bryter vi för dagen, det skymmer fort och mörkret sänker sig över flugströmmen belägen mitt i Harasjömåla fiskecamp.

Gälgreppet – Flugfiskebloggen med drag i

/Tight Lines

Bergkvara Gäddfestival 2020

För 5:e året arrangerar Torsåsbygdens Sportfiskeklubb Bergkvara Gäddfestival. Man tävlar om längsta gäddan, längsta flugfångade gäddan och Big 5 (lagtävling). Det är jag och Andreas som är tävlingsansvariga och sköter allt som har med tävlingen att göra. Jag tävlar detta året i ett nytt lag, och jag antar att var sak har sin tid. I år tävlar jag tillsammans med Andreas och hans kusin Tommy. Andreas och jag fokuserar på gäddflugfisket men av erfarenhet vet jag att det inte är så dumt att ta till spinnspöet när det vankas tävling. Andreas och jag har spenderat många fisketimmar ihop detta året och har bland annat startat Youtubekanalen Every Fish Counts, gjort flertalet fiskereportage, ja listan kan göras lång. En annan gemensam sak är att vi bloggar båda via Fisheco, och vårt lagnamn blev då naturligt Team Fisheco Småland. Vi känner varandra väl vid det här laget. Det är alltid en anspänning kvällen och natten innan en tävling. Man ligger och funderar på alla förberedelser, kollar väderappar, funderar på vart det är bäst att börja fisket o.s.v. Viktigt att nämna är att när man fiskar i Bergkvara Gäddfestival är det krav på att man fiskar hullingfritt oavsett om man spinn eller flugfiskar. Som jag förstått det var vi nästan pionjärer i tävlingssammanhang med detta krav redan förra året. Det börjar komma några trekrokar på svenska marknaden som är hullingfria vilket vi ser mycket positivt på!

Eftersom det är vi som håller i tävlingen, vilket innebär att vi delar ut mätbrädor, individuella tävlingsbrickor på morgonen och dessutom låser lokalen innan vi kan bege oss ut på böljan den blå har vi kanske de sämsta förutsättningarna att börja på en riktig bra hotspot. Nå ja, det får vi acceptera eftersom vi valt att vara tävlingsansvariga, ja, vi tycker ju självklart det är roligt annars hade vi ju inte hållit på med det. Förväntansfulla styr vi mot första viken för dagen.

Tusan också, när vi viker runt en liten udde får vi se att det redan ligger en båt där vi tänkt börja. Vi fiskar av området runt om och hoppas på att de ska lämna spotten och plötsligt händer det. Snabbt styr vi dit och ankrar upp skutan, det tar inte många kast förrän jag har ett hugg på min minigris, den lilla pig shadden. Jag får en känsla och byter snabbt till en jerk, en Salmo Slider i naturfärg och den hinner knappt landa förrän det tar tvärstopp, mothugget kommer instinktivt, kraftfullt. Gäddan vill inte visa sig vilket brukar betyda grov fisk och visst är det en fin firre. Gäddan rusar några gånger men den kommer till slut in till håven och Tommy gör ett utmärkt jobb som ”håvman”. Den mäter till hela 95 cm och vi är lyriska i båten.

Det som sedan händer är helt galet, bara några kast senare hugger det stenhårt igen, denna gång är gäddan 90 cm prick. Om glädjen var stor innan är den inte mindre nu, Tommy är på nytt ”håvman”. Det blir väderomslag, på morgonen har det varit helt bleke, havet som en spegel, nästan momentant som jag får min första fisk börjar det blåsa.

Jag byter spö till mitt kära flugspö, en stund senare hugg igen, 78 cm, en bra fisk. I båten får jag smeknamnet ”Minken” och visst är det märkligt. Vi är tre stycken i båten och alla vi kastar kors och tvärs och ännu så länge har bara jag fått fisk.

Tommy överger inte sina hemmagjorda gummibeten, han kastar och kastar, han har några hugg men dom vill inte fastna. Andreas och jag flugfiskar nu för fullt. Plötsligt får Andreas ett kraftfullt hugg, en stadig gädda har fallit för hans chartreusa gäddfluga, tunga knyckar vittnar om en grov fisk.

Och då händer det som inte får hända, tafsbrott. Tomheten finner inga gränser, hur kunde det hända? Och på tävling dessutom. Andreas riggar snabbt om, denna fiskedag liknar ingen annan fiskedag. Bara en stund senare hugger det på nytt och Andreas står med spöböj. Åter igen tunga knyckar i spöet, den rusar gång på gång. När den visar sig för första gången blir det nervöst i båten. Andreas ropar det är en grov fisk, fisken vill mot botten men lugnt och metodiskt drillar han fisken, nu får inget gå snett. Tommy är beredd med håven igen, när fisken ligger tryggt i håven kan vi alla andas ut, framförallt Andreas. Ett glädjevrål hörs över havet och vi slår ihop knogarna som ett bevis på bra jobb.

En superfin gädda på 90 cm, på Fluga! Nä, det här är ingen vanlig fiskedag. Jag gläds åt min fiskekompis och lagkamrat, vilken firre!!

Vi fångar några fiskar till innan dagen är slut, ”fyller pappret” och uppgraderar då och då med några cm och slutar på 436 cm på våra fem längsta fiskar, vi är mycket nöjda med dagen. Dags att åka mot bryggan och invänta de andra resultaten.

Spänningen stiger när vi räknar ihop resultaten från de andra lagen. Det visar sig att våra 436 cm bara räcker till en andraplats, hatten av och stort grattis till laget FishyFish som med sina 443 cm vann lagtävlingen Big Five.

Andreas vann flugfiskeklassen med sin gädda på 90 cm. Stort grattis! Och min firre på 95 cm vann priset för tävlingens längsta gädda med en centimeters marginal. Det här var ingen vanlig fiskedag….

Nu dröjer det ett helt år till nästa Bergkvara Gäddfestival, man kan bara hoppas att nästkommande år blir lugnare runt om i världen med tanke på den pågående pandemin. Var rädda om er, varandra, tvätta och sprita händerna ofta men framför allt håll avstånd!

Gälgreppet – Flugfiskebloggen med drag i

/Tight Lines

Mörrumsfiskets sista dagar 2020

Tillsammans hade jag och en av mina allra bästa vänner och fiskekompis Magnus ”Storfiskarn” tänkt att vi skulle försöka fånga någon av Mörrumsåns laxar eller öringar. Vi bestämde att vi skulle fiska det två sista dagarna för säsongen innan man stänger fisket 1/10. Klart att jag hoppades på lite ruskväder med mulet och någon regnskur men så blev det inte. Bara några dagar tidigare hade det varit just sådant väder vilket visade sig i fångstrapporten. Nå ja, jag anser mig ha de allra bästa förutsättningar för att lyckas fånga en Mörrumsfisk, jag har ju allierat mig med en lokalbo och inte vem som helst. Magnus och jag har känt varandra ett bra tag nu och vi har åtskilliga fisketimmar tillsammans med bland annat regnbågsfiske, gäddflugfiske och en helt oförglömlig Islandsresa 2015. För mig är Laxfisket nästan nytt, visst har jag varit och fiskat i Mörrumsån några gånger förr om åren och faktiskt lyckats fånga en öring under vårfisket och en mindre lax. I slutet av Maj 2020 var jag och Magnus i Mörrumsån och något hände med mig, jag blev som besatt, nja inte besatt kanske men jag blev helt fast besluten att försöka fånga en av Mörrums giganter till fiskar.

Magnus ja, han skulle lika gärna kunna ha smeknamnet minken, han har som smeknamn ”Storfiskarn” vilket han sannerligen gör skäl för. Hans förmåga att läsa vattnet, se var ståndplatser är, tekniskt sett kasta så att flugan börjar fiska där han vill eller binda flugor och innovativt komma på nya flugmönster vid bindstädet är nåt alldeles extra. Ja, Magnus är i mina ögon en utomordentlig skicklig flugfiskare, en sådan som är ovärderlig att ta rygg på inte minst vid Mörrumsfisket eftersom han är uppväxt vid ån och fiskat där hela sitt liv. Det är så intressant att bara höra honom berätta om ån, ståndplatser m.m.

Vi byter plats relativt ofta, på de allra flesta ställen är det lugnt längs ån fast på vissa sträckor eller pooler är det mycket fiskare. Flugval då, ja är man i Mörrum och fiskar är ullsocken ett måste att ha i flugasken, den finns i otaliga varianter och vilken som är bäst tvistar de lärde om. Jag valde att binda min med gummiben, kanske kan det trigga till hugg?

Vi njuter av att bara vara, det är som terapi att få vandra längs med Mörrumsån, den skiftar i karaktär beroende på vart vi befinner oss. Ibland flyter den lugnt och stilla för att bakom nästa krök bli vild och fjällenlik, när man minst anar det visar sig en av åns giganter genom ett jätteplask eller ett mer försiktigt vak. Jag har fått lära mig att dom där rejäla plasken, även kallade ”turistplask” inte behöver betyda att fisken är huggvillig.

Ett platsbyte gör att den där goa känslan börjar smyga sig på, plötsligt syns det fisk som enligt Magnus mycket väl kan vara huggvillig. När jag minst anar det känner jag en dragning i fluglinan och ett par skakningar, men lika fort som det händer släpper fisken och man blir sådär obehagligt tom inuti. Nä, nya tag men jag tänker att det nog inte blir så många chanser, attans att den inte fastnade ordentligt. Vi vandrar vidare läng ån.

Vi fiskar av några sträckor innan det är dags för käk, sedvanlig Kebabtalrik.

Solen skiner och om man tycker soligt väder är bra väder då är det bara att njuta, och visst är det skönt. Allt handlar inte om att få fisk, att småtjöta med en fiskepolare, skratta och helt enkelt njuta av nuet, det är det de handlar om. När man är i Mörrum och fiskar är det bara ett måste att besöka Fiskeshopen belägen alldeles intill ån vid Laxens hus. I butiken får du hjälp av Stefan, Erik och övrig personal som KAN Mörrumsfisket.


Efter ”matrasten” tar Magnus mig till ett speciellt ställe.

Mitt ute i ån han Magnus en favoritsten som han ibland sätter sig på och bara är. Och visst är det nåt speciellt att sitta och bara lyssna till åns porlande ljud. Kanske är han släkt med Näcken? Fast Magnus behåller kläderna på, tack och lov.

Vi drar oss vidare nedströms över hängbron, där ser vi en fiskebroder på avstånd som svingar sitt flugspö.

Plötsligt står hans spö i båge och vi skyndar dit.

Självklart frågar jag om det är okej att ta några bilder och han ger sitt godkännande till att var med på bild här på bloggen, en fint tecknad Mörrumsöring har fallit för hans fluga.

Nu får jag blodad tand, finns det en finns det fler. Flugbyte!

Vi fiskar nu än mer koncentrerat och plötsligt är det Magnus som har fisk efter sin fluga, en ordentlig virvel och fisken visar sig. Magnus blir så där allvarlig och får ett litet darr på rösten. Nära, det är nära! Mina tankar tar mig tillbaka till vårfisket och Magnus har ju berättat om när han fångade en Majlax, så fin den är!

Vår sista fiskedag går mot sitt slut och säsongen 2020 är till ända. När jag summerar mitt Mörrumsfiske, är jag ändå nöjd. Jag har haft fisk efter och fisk på om än i bara någon sekund. Men det är så viktigt för det bevisar att jag gör rätt. Jag ser fram emot nästa säsong, då ska jag banne mig fånga en av Mörrumsåns giganter.

Gälgreppet – Flugfiskebloggen med drag i

/Tight Lines

Klubbdag vid ett regnbågsvatten

Varje år tänker vi som driver Torsåsbygdens sportfiskeklubb att medlemmarna ska få tillbaka för bland annat medlemsavgifter m.m. Därför ordnar vi det så att vi bjuder på en fiskedag, i detta fall en regnbågsfiskedag. En uppskattad fiskedag av de flesta. Den 4:e Oktober hade vi bokat Hultsby sportfiskeanläggning straxt norr om Kalmar. En anläggning som har funnits länge. För mig är det första besöket då jag inte haft möjlighet att följa med hit vid tidigare klubbfiskedagar. Den består av ett antal dammar som har förbindelse med varandra. Några strömpartier som skapas när vattnet pumpas runt. Jag är tidigt på plats, snart anländer Andreas med familj och övriga kommer straxt efter.

Jag börjar fiska med en vit Boobyfluga vilket verkar falla bågarna i smaken alldeles utmärkt. När jag fått några fiskar byter jag fluga och testar en ”OstbågeBooby”, det funkar bra det med.

Vi fiskar på och de flesta får fisk, det verkar som om flugfisket ger bäst utdelning denna dag. De yngsta metar med mask eller räka, vilket är helt oemotståndligt om man nu är regnbåge. Plötsligt skriker Andreas grabb JAG HAR FISK, JAG TROR DET ÄR EN REGNBÅGE så det ekar över anläggningen, och visst är det napp på hans mete, pappa Andreas kommer rusande till undsättning och hjälper till med håvning. När väl Sams första regnbåge ligger säkert i håven springer han ett ärevarv i sann glädjeyra, ja glädjen över sin första regnbåge går inte att ta miste på, han glömmer fisken och bara springer med armarna rakt upp.

När allt lugnat sig lite tycker Sam synd om regnbågen och vill släppa tillbaka den i sann catch and release anda, precis som sin pappa gör.

Jag gör ett nytt flugbyte, nu en liten ”peacock” färgad nymf med röd huggpunkt framtill. Efter några kast har jag spöböj.

Regnbågarna är inte så stora men de är otroligt fint tecknade, de har hela fina fenor vilket gör att även en mindre fisk känns urstark. En stor eloge till de som driver anläggningen att de har sådan här kvalitet på fisken.

Plötsligt hör jag Andreas ropa till mig att en regnbåge har tagit på balsageting i en av strömmarna, snabbt byter jag till ett annat spö som har flytlina och jag binder på en geting. Jag har så länge tänkt att jag ska fånga en båge på just balsagetingen men inte lyckats med det innan denna dagen. I en av strömmarna lägger jag ut getingen och redan i andra driften ser jag det karaktäristiska vaket och getingen försvinner, mothugget sitter perfekt och regnbågen blir ursinnig, den simmar in i ett vassparti och jag har inget annat val än att slita av tafsen. På med en ny geting, bara något kast senare säger det slurp, det är en grov fisk, det känner jag när jag gjort mothugget, fisken gör allt den kan för att komma loss men denna gång ska fisken inte få möjlighet att simma in i vassbältet, jag springer för att ändra position när jag ska drilla. Regnbågen är verkligen stark, jag får riktigt kämpa för att den inte ska gå in i vassbälten och sjögräs. Efter en stunds kamp kommer den snällt in till håven och denna får följa med hem. Joja tackar ja, båge på balsageting, höstfiske när det är som bäst!

Plötsligt börjar det ösregna och våran tappra lilla skara börjar plocka ihop våra grejer, en mycket trevlig klubbfiskedag är till ända där mycket skratt och fiskesnack stått på agendan. Tack Torsåsbygdens sportfiskeklubb för att jag får vara en del av den. Snart är det dags för vår årliga gäddfestival, Bergkvara Gäddfestival, då blir det spöböj igen.

Gälgreppet – Flugfiskebloggen med drag i

/Tight Lines!